Obchodné podmienky

Kompletné informácie o obchodných podmienkach nášho e-shopu.

Navigácia

Ořechy a sušené plody s.r.o.

so sídlom Čakovec 33, Čakov, PSČ: 373 84
identifikačné číslo: 05191394
zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 25019
na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na tejto internetovej adrese: www.ochutnejorech.sk
(ďalej len „predávajúci“, „my“)

1. Úvodné ustanovenia

 1. 1.1

  Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") predávajúceho upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese: www.ochutnejorech.sk, (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
 2. 1.2

  Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
 3. 1.3

  Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 4. 1.4

  Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom a slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom a slovenskom jazyku.
 5. 1.5

  Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.
 6. 1.6

  Všetky informácie, ktoré poskytnete pri spolupráci s predávajúcim, sú dôverné a predávajúci s nimi bude takto zaobchádzať. Pokiaľ nedáte písomný súhlas, predávajúci nepoužije vaše údaje iným spôsobom ako na účely plnenia zmluvy, prípadne z iných dôvodov uvedených v Zásadách spracúvania osobných údajov, s výnimkou e-mailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, keďže to povoľuje zákon, pokiaľ to neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného alebo súvisiaceho tovaru a môžete ich kedykoľvek odmietnuť jednoduchým spôsobom - zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení. E-mailová adresa bude na tento účel uchovávaná 3 roky po uzavretí poslednej zmluvy medzi stranami.

2. Používateľské konto

 1. 2.1

  Na základe registrácie kupujúceho na webovej lokalite môže kupujúci pristupovať k používateľskému rozhraniu. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len "používateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. 2.2

  Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.
 3. 2.3

  Prístup k používateľskému kontu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do svojho používateľského účtu.
 4. 2.4

  Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať používateľské konto.
 5. 2.5

  Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 2 roky alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. 2.6

  Autorské práva k webovej stránke patria predávajúcemu alebo tretím stranám, ktoré ju vytvorili. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru tretích strán. Predávajúci neposkytuje žiadne záruky v súvislosti s dostupnosťou webovej stránky alebo používateľského účtu.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. 3.1

  Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.
 2. 3.2

  Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na webovom rozhraní obchodu. Ceny tovaru nie sú prispôsobované osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 3. 3.3

  Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru a o spôsobe doručenia. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky. Výšku nákladov spojených s balením, balením a dodaním tovaru mimo územia Slovenskej republiky vypočíta predávajúci osobitne v závislosti od miesta určenia tovaru a kupujúci ju musí odsúhlasiť e-mailom pred odoslaním tovaru.

  V prípade, že predávajúci ponúka bezplatnú dopravu tovaru, je nárok na bezplatnú dopravu tovaru zo strany kupujúceho podmienený zaplatením minimálnej celkovej kúpnej ceny prepravovaného tovaru vo výške uvedenej vo webovom rozhraní obchodu. V prípade, že Kupujúci čiastočne odstúpi od Kúpnej zmluvy a celková kúpna cena tovaru, pri ktorom Kupujúci neodstúpil od Kúpnej zmluvy, nedosiahne minimálnu sumu potrebnú pre vznik práva na bezplatnú prepravu tovaru podľa predchádzajúcej vety, právo Kupujúceho na bezplatnú prepravu tovaru zaniká a Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za prepravu tovaru.

 4. 3.4

  Ak si chce kupujúci objednať tovar, vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

  • objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu)
  • spôsob úhrady kúpnej ceny za tovar
  • podrobnosti o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

  (ďalej spoločne len "objednávka")

 5. 3.5

  Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť vstupné údaje, ktoré kupujúci zadal do objednávky, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku zaväzujúcu k platbe". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa Kupujúceho").
 6. 3.6

  Platnosť objednávky je podmienená vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, oboznámením sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdením kupujúceho, že s týmito obchodnými podmienkami súhlasí.
 7. 3.7

  V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
 8. 3.8

  Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 9. 3.9

  V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nie je možné splniť, zašle predávajúci kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku s uvedením možných variantov objednávky a so žiadosťou o vyjadrenie kupujúceho.
 10. 3.10

  Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takom prípade uzatvára až prijatím zo strany kupujúceho prostredníctvom e-mailu. Ustanovenie § 1740 ods. 3 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 11. 3.11

  Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci bez rozdielu oproti základnej sadzbe.
 12. 3.12

  Tovar je možné získať poštovou zásielkou alebo poštovou službou. Osobný odber je možný na konkrétnych dodacích miestach, ktoré sú uvedené na webovej stránke spoločnosti.
 13. 3.13

  Po odoslaní objednávky kupujúcim (kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku zaväzujúcu k platbe") si predávajúci vyhradzuje právo odmietnuť dodatočné úpravy objednávky. Takáto situácia sa vyrieši zrušením predchádzajúcej objednávky a v prípade súhlasu kupujúceho vytvorením novej objednávky.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

 1. 4.1

  Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:

  • dobierka na mieste uvedenom kupujúcim v objednávke (dobierku nie je možné uhradiť kreditnou kartou).
  • vopred prevodom na účet predávajúceho: 2502263061/2010, vedený u Fio banka, a.s.
  • vopred bezhotovostne kreditnou kartou
 2. 4.2

  Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. 4.3

  Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 4. 4.4

  V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je povinný zaslať tovar kupujúcemu skôr, ako je celá kúpna cena pripísaná na účet kupujúceho.
 5. 4.5

  V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby.V opačnom prípade nemusí byť platba kupujúceho identifikovaná a kúpna cena sa môže považovať za nezaplatenú so všetkými dôsledkami vyplývajúcimi z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet Predávajúceho.
 6. 4.6

  Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak kupujúci nepotvrdí objednávku (článok 3.7 týchto obchodných podmienok), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 7. 4.7

  Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.
 8. 4.8

  V prípade uvedenia nereálnej ceny 0 €, slovom nula eur, alebo uvedenia vysoko netrhovej ceny, pričom za netrhovú cenu sa považuje cena, ktorá je nižšia ako nákupná cena predávajúceho, alebo v prípade iných zjavných chýb v písaní alebo počtoch si predávajúci vyhradzuje právo tento tovar z objednávky odstrániť. O tejto skutočnosti bude kupujúci informovaný.
 9. 4.9

  Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru - za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví daňový doklad - faktúru Kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho.
 10. 4.10

  Všetky zmeny cien tovaru podliehajú zmenám. Za objednaný tovar sa účtuje cena platná (zobrazená na webovej stránke) v čase odoslania objednávky kupujúcim; ustanovenia článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 8 tým nie sú dotknuté.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. 5.1

  Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno od kúpnej zmluvy o dodávke okrem iného odstúpiť:

  • tovar vyrobený podľa požiadaviek alebo prispôsobený jeho osobným potrebám
  • tovar podliehajúci skaze alebo krátkodobej spotrebe a tovar, ktorý sa vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmieša s iným tovarom
  • tovar v uzavretých obaloch, ktoré nie sú zo zdravotných alebo hygienických dôvodov vhodné na vrátenie po tom, čo ich kupujúci porušil
  • audio alebo video nahrávku alebo počítačový program v zapečatenom obale, ak ho kupujúci porušil.
 2. 5.2

  Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 Obchodných podmienok alebo o iný prípad, v ktorom nemožno od Kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba iná ako dopravca prevezme tovar, alebo:

  • posledný kus tovaru, ak kupujúci objedná v jednej objednávke viac ako jeden kus tovaru, ktorý sa dodáva samostatne,
  • posledná položka alebo časť dodávky tovaru, ktorá pozostáva z viacerých položiek alebo častí, alebo
  • prvej dodávky tovaru, ak zmluva stanovuje pravidelné dodávky tovaru počas dohodnutej lehoty na prevzatie tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodávka viacerých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

  Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť zaslané predávajúcemu v lehote uvedenej v článku 5.2. podmienky. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok alebo je STIAHNUŤ TU. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na adresu e-mailovú adresu predávajúceho.

 3. 5.3

  V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

  Kupujúci zašle alebo odovzdá tovar späť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, pokiaľ predávajúci neponúkol, že si tovar vyzdvihne sám. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, ak kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar nemožno vzhľadom na jeho povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou.

 4. 5.4

  V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci finančné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci má právo v tejto lehote posúdiť, či je vrátený tovar nepoškodený, neporušený a nepoužitý a či Kupujúci nespôsobil iné zaobchádzanie s tovarom, ako je nevyhnutné vzhľadom na povahu a vlastnosti tovaru a zníženie hodnoty tovaru. Ak zistí, že k takémuto zníženiu hodnoty došlo, je oprávnený znížiť vrátené peňažné prostriedky o sumu rovnajúcu sa tomuto zníženiu hodnoty. Ak si kupujúci zvolil iný spôsob dodania tovaru ako najlacnejší spôsob dodania ponúkaný predávajúcim, predávajúci vráti kupujúcemu náklady na dodanie tovaru len v rozsahu najlacnejšieho ponúkaného spôsobu dodania. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, ako Predávajúci dostane tovar alebo skôr, ako Kupujúci preukáže Predávajúcemu, že tovar odoslal späť, podľa toho, ktorý prípad nastane.
 5. 5.5

  Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. V prípadoch, kedy má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade (ak už bol tovar zaplatený) predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 6. 5.6

  Ak je kupujúcemu spolu s tovarom poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k tomuto daru zaniká a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.
 7. 5.7

  Ak kupujúci neoprávnene odstúpi od zmluvy a zašle tovar predávajúcemu, tento tovar nebude prijatý alebo bude zaslaný späť na náklady kupujúceho.

6. Preprava a dodávka tovaru

 1. 6.1

  V prípade, že sa spôsob prepravy dohodne na základe osobitnej požiadavky kupujúceho nad rámec ponúkaných spôsobov prepravy, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.
 2. 6.2

  Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.
 3. 6.3

  V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.
 4. 6.4

  Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a zaznamenať ju do prepravného protokolu - podľa postupu uvedeného v prílohe týchto podmienok - Reklamačný poriadok.
 5. 6.5

  V prípade, že kupujúci odmietne prevziať objednaný tovar od dopravcu a zmluva nebola do doby doručenia tovaru kupujúcemu ukončená z dôvodu oprávneného odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho, je predávajúci oprávnený odstúpiť od príslušnej kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho úhradu nákladov na prepravu tovaru k zákazníkovi a späť. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na vlastný predaj podľa ustanovení § 2126 a nasl. občianskeho zákonníka.
 6. 6.6

  Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu upravovať osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

7. Práva z chybného plnenia

 1. 7.1

  Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
 2. 7.2

  Ak je predmetom kúpy hmotná hnuteľná vec, ktorá je spojená s digitálnym obsahom alebo službou digitálneho obsahu takým spôsobom, že by bez nich nemohla plniť svoje funkcie (ďalej len "digitálna vec"), ustanovenia o zodpovednosti predávajúceho za vady sa vzťahujú aj na poskytnutie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, a to aj v prípade, že ich poskytuje tretia strana. To neplatí, ak z obsahu kúpnej zmluvy a povahy veci vyplýva, že sa poskytujú samostatne.
 3. 7.3

  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že vec:
  1. 7.3.1.
   zodpovedá dohodnutému opisu, typu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,
  2. 7.3.2.
   je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a
  3. 7.3.3.
   sa dodáva s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.
 4. 7.4

  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností:
  1. 7.4.1.
   predmet je vhodný na účel, na ktorý sa bežne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích strán, právne predpisy, technické normy alebo priemyselné predpisy, ak neexistujú technické normy,
  2. 7.4.2.
   vec zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať, a to aj s prihliadnutím na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä prostredníctvom reklamy alebo označenia, pokiaľ predávajúci nepreukáže, že o nich nevedel alebo že boli v čase uzavretia kúpnej zmluvy upravené spôsobom prinajmenšom porovnateľným s tým, ako boli urobené, alebo že nemohli ovplyvniť rozhodnutie o kúpe,
  3. 7.4.3.
   predmet sa dodáva s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a ďalších návodov na použitie, ktoré môže kupujúci primerane očakávať, a
  4. 7.4.4.
   vec zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy.
 5. 7.5

  Ustanovenia článku 7.4 Obchodných podmienok sa neuplatnia, ak predávajúci pred uzavretím kúpnej zmluvy výslovne oznámil kupujúcemu, že vlastnosť veci sa líši a kupujúci s tým pri uzavretí kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
 6. 7.6

  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za akúkoľvek vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorú vykonal predávajúci alebo za ktorú zodpovedá na základe kúpnej zmluvy. To platí aj v prípade, ak montáž alebo inštaláciu vykonal kupujúci a vada je spôsobená nedostatkom v návode poskytnutom predávajúcim alebo poskytovateľom digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak má vec digitálne vlastnosti.
 7. 7.7

  Ak sa vada prejaví do jedného roka odo dňa prevzatia, považuje sa vec za vadnú už pri prevzatí, pokiaľ to nevylučuje povaha veci alebo vady. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, ak vadu oprávnene reklamoval.
 8. 7.8

  Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, aby sa kupujúcemu poskytli dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu.Okrem dohodnutých aktualizácií predávajúci zabezpečí, aby sa kupujúcemu poskytli aktualizácie, ktoré sú potrebné na to, aby si predmet zachoval vlastnosti uvedené v článkoch 7.3 a 7.4 podmienok po jeho prevzatí, a aby bol kupujúci informovaný o ich dostupnosti
  1. 7.8.1.
   na obdobie dvoch rokov, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia, a na celé obdobie, ak je poskytovanie dohodnuté na obdobie dlhšie ako dva roky,
  2. 7.8.2.
   tak dlho, ako môže kupujúci odôvodnene očakávať, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytnúť jednorazovo; to sa posudzuje podľa druhu a účelu veci, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a s prihliadnutím na okolnosti v čase uzavretia kúpnej zmluvy a povahu záväzku.
 9. 7.9

  Ustanovenia článku 7.8 Obchodných podmienok sa neuplatnia, ak Predávajúci pred uzavretím Kúpnej zmluvy výslovne oznámil Kupujúcemu, že aktualizácie nebudú poskytované a Kupujúci s tým pri uzavretí Kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
 10. 7.10

  Ak kupujúci neaktualizuje v primeranej lehote, nemá práva z vady, ktorá vznikla len v dôsledku neaktualizácie. To neplatí, ak kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo na dôsledky neaktualizácie alebo ak neaktualizoval alebo neaktualizoval správne v dôsledku chyby v návode. Ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia a ak sa vada prejaví alebo vyskytne v období uvedenom v článkoch 7.8.1 a 7.8.2 obchodných podmienok, digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu sa považuje za poskytnutý s vadou.
 11. 7.11

  Kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa prejaví do dvoch rokov od prevzatia.Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami a ak sa má podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytovať nepretržite počas určitého obdobia, kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa objaví alebo prejaví na digitálnom obsahu do dvoch rokov od prevzatia.Ak sa má plnenie poskytovať dlhšie ako dva roky, kupujúci má právo reklamovať vadu, ktorá sa objaví alebo prejaví v tomto období. Ak kupujúci oprávnene upozornil predávajúceho na vadu, lehota na vytknutie vady neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar používať.
 12. 7.12

  Ak má tovar vadu, kupujúci môže požadovať jej odstránenie.Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, pokiaľ zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neúmerne nákladný v porovnaní s iným spôsobom; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho.Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak to nie je možné alebo je to neprimerane nákladné, pričom sa prihliada najmä na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.
 13. 7.13

  Predávajúci odstráni vadu v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý kupujúci vec kúpil.Predávajúci je povinný prevziať vec na vlastné náklady za účelom odstránenia vady.Ak si to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci pred tým, ako sa vada prejavila, predávajúci vadnú vec demontuje a zmontuje opravenú alebo novú vec alebo uhradí náklady s tým spojené.
 14. 7.14

  Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:
  1. 7.14.1.
   predávajúci odmietol odstrániť vadu alebo ju neodstránil v súlade s článkom 7.13 Obchodných podmienok,
  2. 7.14.2.
   závada sa prejavuje opakovane,
  3. 7.14.3.
   chyba je podstatným porušením kúpnej zmluvy, alebo
  4. 7.14.4.
   z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.
 15. 7.15

  Ak je vada veci nepodstatná, kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy (v zmysle článku 7.14 Obchodných podmienok); má sa za to, že vada veci nie je nepodstatná. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo mu bola vec doručená alebo po tom, čo mu kupujúci preukáže, že vec odoslal.
 16. 7.16

  Za vadu môže predajca, od ktorého bol tovar zakúpený. Ak je však na vykonanie opravy určená iná osoba, ktorá sa nachádza v mieste predávajúceho alebo v mieste bližšom ku kupujúcemu, kupujúci vytkne vadu osobe, ktorá je určená na vykonanie opravy.
 17. 7.17

  S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, alebo aj vo svojom sídle.Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie kupujúcim vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho za účelom poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
 18. 7.18

  Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote.Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči alebo služby digitálneho obsahu, reklamácia sa musí vybaviť v primeranej lehote, pričom sa zohľadní povaha digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a účel, na ktorý ju kupujúci požadoval.
 19. 7.19

  Po uplynutí lehoty podľa článku 7.18 Obchodných podmienok môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.
 20. 7.20

  Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
 21. 7.21

  Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci osobitne uplatniť osobne na adrese, telefonicky na čísle alebo e-mailom na adrese.
 22. 7.22

  Ten, kto má právo z vadného plnenia, má tiež právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením tohto práva. Ak však kupujúci neuplatní právo na náhradu škody do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej je potrebné vadu vytknúť, súd toto právo neprizná, ak predávajúci namieta, že právo na náhradu škody nebolo uplatnené včas.
 23. 7.23

  Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.
 24. 7.24

  Predávajúci alebo iná osoba môže kupujúcemu okrem jeho zákonných práv z chybného plnenia poskytnúť aj záruku za akosť.
 25. 7.25

  Súhlasom s obchodnými podmienkami kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, ktorý je K DISPOZÍCII TU. V prípade sťažnosti bude kupujúci postupovať podľa tohto reklamačného poriadku.

8. Ďalšie práva a povinnosti strán

 1. 8.1

  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. 8.2

  Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1820 ods. 1 písm. n) Občianskeho zákonníka.
 3. 8.3

  Spotrebiteľské sťažnosti vybavuje predávajúci prostredníctvom e-mailu. Sťažnosti je možné zasielať na elektronickú adresu predávajúceho. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho. Iné pravidlá vybavovania reklamácií predávajúci nestanovuje.
 4. 8.4

  Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnych zmlúv je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. 8.5

  Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 6. 8.6

  Kupujúci môže podať sťažnosť orgánu dohľadu alebo štátnemu orgánu dohľadu. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 7. 8.7

  Kupujúci týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 8. 8.8

  Predávajúci nezaručuje dostupnosť všetkého tovaru. V prípade nedostatku objednaného tovaru si predávajúci vyhradzuje právo skrátiť alebo vyradiť tovar z objednávky. V prípade, že tovar už bol zaplatený, predávajúci vráti kupujúcemu sumu za konkrétny nedodaný tovar alebo sa vzájomne dohodnú na individuálnom riešení.
 9. 8.9

  Všetky fotografie a videá slúžia len na ilustračné účely a môžu sa mierne líšiť od skutočného produktu.
 10. 8.10

  Uvedená minimálna trvanlivosť má len informatívny charakter a je odvodená od dátumu výroby jednotlivých výrobkov. Konkrétny dátum minimálnej trvanlivosti je uvedený na obale výrobku a je zaručený len v prípade, že obal nie je poškodený a sú dodržané správne podmienky skladovania podľa bodu 8.10. Ak kupujúci otvorí alebo poruší obal výrobku, odporúča sa výrobok čo najskôr spotrebovať, najlepšie do 14 dní, ak nie je uvedené inak.
 11. 8.11

  Podmienky skladovania: Skladujte výrobky na suchom a tmavom mieste pri teplote do 20 °C a relatívnej vlhkosti do 65 %. Ak sa vyžaduje "špeciálny" spôsob skladovania, tento spôsob je uvedený na obale konkrétneho výrobku, ktorý si takéto skladovanie vyžaduje.
 12. 8.12

  Informácie o alergénoch: Alergény obsiahnuté vo výrobku sú uvedené v zložení na obale konkrétneho výrobku. Výrobky sú balené v závode, ktorý spracováva: obilniny obsahujúce lepok, arašidy, sóju, mlieko, orechy, sezam a výrobky obsahujúce SO2. Kupujúci berie na vedomie, že výrobky boli balené v tomto závode a môžu obsahovať stopy uvedených alergénov.

9. Ochrana osobných údajov

 1. 9.1

  Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR") týkajúcu sa spracúvania osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia Kúpnej zmluvy, na účely rokovaní o Kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Predávajúceho prostredníctvom samostatného dokumentu.
 2. 9.2

  Informácie o spracovaní osobných údajov počas procesu objednávky, ako aj informácie o spracovaní súborov cookie na webových stránkach sú k dispozícii v Zásadách ochrany osobných údajov e-shopu spoločnosti Ořechy a sušené plody s.r.o.
 3. 9.3

  Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete dostávať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa Heureka.sk, prevádzkovateľa portálu Heureka.sk; na tieto účely môžeme spoločnosti Heureka.sk odovzdať informácie o vami zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdávané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak vznesiete námietku, dotazník vám už nebudeme posielať.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie súborov cookie

 1. 10.1

  Kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) v znení neskorších predpisov súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu alebo telefónne číslo kupujúceho. Predávajúci si svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR súvisiacu so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní prostredníctvom samostatného dokumentu.
 2. 10.2

  Predávajúci plní svoje zákonné povinnosti týkajúce sa možného ukladania súborov cookie na zariadení kupujúceho prostredníctvom samostatného dokumentu.

11. Doručenie

 1. 11.1

  Oznámenia týkajúce sa vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, najmä oznámenia týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musia byť doručené poštou formou doporučeného listu. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej zmluvnej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom doručenia poštou, s výnimkou oznámení o odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho, v tomto prípade je odstúpenie od zmluvy účinné, ak kupujúci oznámenie odošle v lehote na odstúpenie od zmluvy.
 2. 11.2

  Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktoré adresát odmietol prevziať, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej lehote alebo ktoré bolo vrátené ako nedoručiteľné.
 3. 11.3

  Dokumenty súvisiace s objednávkou môžu byť doručené na elektronickú adresu kupujúceho.

12. Záverečné ustanovenia

 1. 12.1

  V prípade existencie medzinárodného prvku sa zmluvné strany dohodli, že právny vzťah sa bude riadiť právom Českej republiky, najmä Občianskym zákonníkom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak uplatnili pri absencii voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
 2. 12.2

  Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu.Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
 3. 12.3

  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 4. 12.4

  Kontaktné údaje predávajúceho: Ořechy a sušené plody s.r.o., adresa dodania: Čakovec 33, Čakov, PSČ: 373 84, Česká republika, e-mail: [email protected], telefónne číslo: +420 602 125 400
 5. 12.5

  K týmto podmienkam sú pripojené tieto prílohy:
  1. 12.5.1.
   Postup podávania sťažností - Postup podávania sťažností: K DISPOZÍCII TU
  2. 12.5.2.
   Zásady ochrany osobných údajov: K DISPOZÍCII TU
  3. 12.5.3.
   Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy: STIAHNUŤ TU
 6. 12.6

  Tieto podmienky sú účinné od: 1.4.2024

V Čakovci dne: 1.4.2024

Načítavam...

História

Tradícia od roku 1996

Expedícia

Rýchle doručenie v rámci SR

Doprava zdarma

Už od 19 €

Darček zdarma

Ku každej objednávke

Najobľúbenejšie produkty
Objavte naše najobľúbenejšie produkty

Máme pre vás to najlepšie, čo si najradšej kupujete. Prezrite si najobľúbenejšie produkty.

Prezrieť produkty
Dobierka
Prevodom
© 2024 Ochutnejorech.sk|Projekty EÚ
E-shop by ARGO22