Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

podľa zákona č. 110/2019 Sb., o spracovaní osobných údajov, v platnom znení, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) a súvisiacimi právnymi predpismi.

Navigácia

V nasledujúcom oznámení o ochrane osobných údajov by sme Vás chceli informovať o spracovaní Vašich osobných údajov zo strany našej spoločnosti.

1. Spoločnosť

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Ořechy a sušené plody s.r.o., so sídlom Čakovec 33, Čakov, PSČ: 373 84, identifikačné číslo: 051 91 394, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budejoviciach, oddiel C, vložka 25019 (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá sa zaoberá najmä výrobou a predajom potravín.

Spoločnosť môže pri spracovaní osobných údajov vystupovať v pozícii správcu či spracovateľa osobných údajov.

2. Typ a pôvod údajov, ktoré Spoločnosť spracováva

Zákazníkmi Spoločnosti sú fyzické aj právnické osoby, ktoré majú záujem o kúpu výrobkov z ponuky Spoločnosti.

Osobné údaje subjektov údajov spracovávame najmä za účelom splnenia zmluvných a zákonných povinností vyplývajúcich z našej činnosti tak, aby sme mohli zákazníkom dodať naše výrobky. V prípade, že Spoločnosť vykonáva spracovanie osobných údajov ako spracovateľ, určuje účel a prostriedky spracovania príslušný správca. Pod pojmom spracovanie sa rozumie, že osobné údaje získavame, ukladáme a mažeme a v niektorých prípadoch predávame ďalej.

Osobné údaje, ktoré spracovávame, dostávame priamo od našich zákazníkov v priebehu uzatvárania kúpnej zmluvy alebo prípadne v rámci sledovania ich aktivity na našich webových stránkach. Čiastočne môžeme spracovávať aj osobné údaje, ktoré sme získali v súlade s aktuálne platnými zákonmi o ochrane osobných údajov inými spôsobmi z verejne prístupných zdrojov, napr. obchodného registra či z iných registrov.

3. Účely spracovania zo strany Spoločnosti ako správcu osobných údajov a právne tituly spracovania

Ak vystupujeme v pozícii správcu osobných údajov, spracovávame ich vždy iba k povoleným účelom a v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi.

3.1. Spracovanie osobných údajov na splnenie našich zmluvných záväzkov

Osobné údaje spracovávame na plnenie našich zmluvných záväzkov voči našim zákazníkom v súvislosti s kúpou tovaru v internetovom obchode alebo k vykonávaniu takzvaných predzmluvných opatrení, ktoré nasledujú po konkrétnych požiadavkách zo strany zákazníka.

V prípade nákupu tovaru na webovej stránke www.ochutnejorech.sk je Spoločnosť tiež v pozícii predávajúceho predmetného tovaru. S ohľadom na túto skutočnosť spracováva Spoločnosť osobné údaje zákazníkov v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón a adresa na doručenie tovaru.

Spracovanie týchto osobných údajov zákazníkov je vykonávané za účelom realizácie kúpnej zmluvy medzi Spoločnosťou a zákazníkom, dodania objednaného tovaru a tiež za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov Spoločnosti.

Ak bude u Spoločnosti uplatnená reklamácia výrobku, bude Spoločnosť spracovávať osobné údaje aj za účelom vybavenia takejto reklamácie.

Spoločnosť spracováva vyššie uvedené osobné údaje zákazníkov po nevyhnutne nutnú dobu. Osobné údaje uložené v zákazníckom učte na webovej stránke sú uchované do okamihu zmazania zákazníckeho účtu zo strany subjektu údajov alebo zo strany Spoločnosti. Niektoré osobné údaje (napr. osobné údaje na faktúre vystavenej Spoločnosťou) sú uchované po dobu zákonom predpísaných archivačných lehôt.

Spracovanie osobných údajov podľa tohto článku vykonáva Spoločnosť sama alebo týmto poverí tretiu osobu ako spracovateľa. V prípade, kedy bude objednaný tovar na základe žiadosti zákazníka doručovaný na adresu uvedenú v objednávke, poskytne Spoločnosť osobné údaje zákazníka aj príslušnému prepravcovi.

3.2. Spracovanie osobných údajov na zachovanie našich oprávnených záujmov (so zohľadnením Vašich záujmov)

Osobné údaje spracovávame aj vtedy, ak je to nutné na zachovanie oprávnených záujmov Spoločnosti ako správcu osobných údajov. K tomu konkrétne patrí napr.:

  • starostlivosť o zákazníkov a vybavovanie reklamácií (v súvislosti s vybavením reklamácií spracováva Spoločnosť osobné údaje aj za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov pre prípad možného vzniku sporu z reklamácie);
  • opatrenia na zlepšenie našich služieb a na posilnenie našich vzťahov so zákazníkmi, napr. prieskumy verejnej mienky zákazníkov, zlepšovanie a vývoj obsahu webových stránok, meranie návštevnosti webových stránok atď.;
  • ochrana práv Spoločnosti pre prípad súdneho sporu týkajúceho sa poskytnutých služieb;
  • zaistenie bezpečnosti nášho systému a webových stránok.

Za týmito účelmi spracovávame v zásade všetky osobné údaje, ktoré o Vás máme k dispozícii a to napr. kontaktné údaje, údaje získané prostredníctvom súborov cookies, bezpečnostné logy Vašej aktivity na našich webových stránkach atď.

3.3. Spracovanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu

Vaše osobné údaje spracovávame v jednotlivých prípadoch aj vtedy, keď ste nám k tomu udelili príslušný súhlas. Súhlas, ktorý ste nám udelili, môžete kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme Vás však, že spracovanie údajov uskutočnené pred týmto odvolaním súhlasu je aj naďalej prípustné.

Ak má návštevník webovej stránky Spoločnosti záujem o zasielanie newsletteru a iných reklamných oznámení, poskytne za týmto účelom Spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov. V takom prípade bude Spoločnosť za týmito účelmi spracovávať poskytnuté osobné údaje návštevníka, a to vždy minimálne v rozsahu e-mailovej adresy.

Ak návštevník webovej stránky poskytne aj svoje identifikačné údaje, spracováva Spoločnosť za uvedenými účelmi aj tieto údaje. Obsah newslettera môže byť personalizovaný na základe poskytnutých údajov a ďalších údajov na personalizáciu obsahu, ktoré Spoločnosť zistí zo správania návštevníka na webových stránkach, prípadne newsletteru.

Osobné údaje návštevníka budú na účely zasielania newsletteru spracovávané v prípade, že návštevník webovej stránky vyplní v príslušnom formulári svoje osobné údaje a následne potvrdí svoju objednávku newsletteru.

Bez udelenia súhlasu môže Spoločnosť zasielať newsletter iba svojim súčasným či bývalým zákazníkom, a to na základe oprávneného záujmu Spoločnosti. Tieto obchodné oznámenia sa budú vždy týkať podobnej ponuky tovaru či služieb, ktoré ste si už od Spoločnosti objednali.

Poskytnuté osobné údaje sú spracovávané do doby odvolania udeleného súhlasu. Spracovanie osobných údajov podľa tohto článku bude vykonávať Spoločnosť sama alebo týmto poverí tretiu osobu ako spracovateľa. Rolu spracovateľa osobných údajov v tejto súvislosti zvyčajne plní spoločnosť ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 02762943, so sídlom Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4.

Odmietnuť zasielanie je možné kliknutím na odkaz „Odhlásiť newsletter“ v zaslanom newsletteri alebo reklamnom oznámení.

3.4. Spracovanie osobných údajov na splnenie našich zákonných povinností

Niektoré osobné údaje musíme spracúvať, aby sme splnili zákonné povinnosti Spoločnosti. Tieto povinnosti môžu vyplývať z platných právnych predpisov Českej republiky, Slovenskej republiky a aj z európskych právnych predpisov. Konkrétne z toho môžu vyplývať aj povinnosti Spoločnosti uchovávať, ukladať, oznamovať a zhromažďovať informácie, ktoré sa všeobecne používajú na účely kontroly príslušných úradov a dotknutých orgánov.

3.5. Informácie o zmene účelu

Ak budeme niekedy spracúvať Vaše osobné údaje na iný účel, než na ktorý sme ich pôvodne získali, budeme Vás o tomto novom účele informovať v súlade s právnymi predpismi.

4. Účely spracovania zo strany Spoločnosti ako spracovateľa osobných údajov

V prípade, že Spoločnosť vystupuje ako spracovateľ Vašich osobných údajov, účel a prostriedky takéhoto spracovania vždy určuje príslušný prevádzkovateľ údajov. Aj v tomto prípade však naša Spoločnosť dodržiava všetky právne predpisy týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov a poskytuje im vysokú úroveň zabezpečenia.

5. Príjemcovia vašich údajov

V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté tretím stranám ako spracovateľom, najmä jednotlivým externým dodávateľom našej Spoločnosti, prevádzkovateľom technológií používaných Spoločnosťou alebo v nevyhnutnom rozsahu právnym alebo daňovým poradcom Spoločnosti.

Okrem toho môžeme predávať osobné údaje iným príjemcom, ak to od nás vyžaduje zákon. Vo všetkých ostatných prípadoch odovzdáme Vaše osobné údaje tretím stranám len vtedy, ak ste nám na to dali príslušné povolenie.

6. Predanie do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii

Vaše údaje nepredávame príjemcom v krajinách bez primeranej úrovne ochrany údajov (tretie krajiny).

7. Lehoty na uloženie a uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje spracúvame len na účely plnenia našich zmluvných záväzkov, a to po dobu nevyhnutnú na plnenie našich zmluvných záväzkov. Hneď, ako údaje už nie sú na tento účel potrebné, zásadne ich vymažeme.

V záujme splnenia určitých zákonných požiadaviek alebo ochrany záujmov Spoločnosti musíme uchovávať určité údaje aj po ukončení zmluvného vzťahu.

Pri posudzovaní doby uchovávania osobných údajov vychádzame z lehôt stanovených v príslušných právnych predpisoch. Ak doba spracúvania nie je výslovne uvedená v tomto dokumente alebo stanovená zákonom, určíme primeranosť doby spracúvania najmä s prihliadnutím na dĺžku premlčacej lehoty, s výhradou, že sa dozvieme, či bola podaná žaloba alebo zahájené iné konanie, či existuje pravdepodobnosť vznesenia právnych nárokov voči Spoločnosti, a s prihliadnutím na predpokladané lehoty na odhalenie útokov na našu sieť alebo iného narušenia bezpečnosti, obvyklé postupy a odporúčania dozorných orgánov a pravdepodobnosť a významnosť príslušných rizík.

8. Povinnosť poskytovania osobných údajov

Osobné údaje poskytujete Spoločnosti dobrovoľne, ale poskytnutie niektorých údajov je povinné pre využívanie našich služieb a dodávanie tovaru. Ak existuje zákonná povinnosť poskytnúť osobné údaje, vždy Vás o tejto skutočnosti budeme informovať.

9. Automatické rozhodovanie a profilovanie

Pri rozhodovaní, ktoré môže mať pre Vás právne dôsledky alebo Vás inak významne ovplyvniť, nepoužívame postupy automatizovaného rozhodovania alebo profilovania v zmysle článku 22 GDPR.

10. Ochrana súkromia detí

Spoločnosť sa vedome nezapája do zhromažďovania informácií od detí v zmysle platných právnych predpisov. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje týkajúce sa dieťaťa mladšieho ako 16 rokov, podnikneme kroky na čo najrýchlejšie odstránenie týchto údajov. Ak máte informácie, že osoba mladšia ako 16 rokov používa našu webovú lokalitu alebo služby poskytované Spoločnosťou, kontaktujte nás, prosím, na adrese [email protected]

11. Použitie súborov cookie a analýza webových stránok

Súbory cookies sú malé dátové súbory, krátke texty, ktoré sa umiestňujú do webového prehliadača návštevníkov webovej stránky Spoločnosti. Tieto súbory cookies používa Spoločnosť na svojich webových stránkach na zlepšenie ich fungovania, vyhodnocovanie návštevnosti a optimalizáciu svojich marketingových aktivít.

Súbory cookies neslúžia na osobnú identifikáciu návštevníkov webovej stránky a ani takúto identifikáciu neumožňujú.

Ak návštevník webovej stránky nesúhlasí so zhromažďovaním súborov cookies, môže zhromažďovaniu súborov cookies zabrániť zmenou nastavení panela súborov cookies pomocou tlačidla v pravom dolnom rohu webovej stránky.

Ochrana Vašich osobných údajov je našou najvyššou prioritou. Kliknutím na "Súhlasím" dávate nám a našim partnerom súhlas s ukladaním súborov cookies a používaním zhromaždených údajov. Súbory cookies nám umožňujú zlepšovať webové stránky, zobrazovať personalizovanú reklamu a merať výsledky našich marketingových kampaní. Tieto voľby môžete prijať alebo spravovať prostredníctvom zaškrtávacích políčok nižšie.

Keď navštívite akúkoľvek webovú lokalitu, je pravdepodobné, že táto lokalita získa alebo uloží informácie do vášho prehliadača, zvyčajne vo forme súborov cookies. Môže ísť o informácie týkajúce sa Vás, Vašich preferencií a zariadenia, ktoré používate. Väčšinou sa používajú na zlepšenie stránky, aby fungovala podľa vašich očakávaní. Tieto informácie Vás zvyčajne neidentifikujú ako jednotlivca, ale celkovo môžu pomôcť prispôsobiť prostredie Vašim potrebám. Rešpektujeme Vaše právo na súkromie a môžete sa rozhodnúť niektoré súbory cookies neprijať. Kliknutím na rôzne tituly sa dozviete viac a budete môcť zmeniť svoje nastavenia. Nezabúdajte však, že zablokovaním niektorých súborov cookies môžete ovplyvniť fungovanie stránky a to, aké služby sú Vám ponúkané.

12. Používanie sociálnych pluginov

Webové stránky spoločnosti obsahujú aj sociálne pluginy tretích strán, ktoré umožňujú návštevníkom webových stránok zdieľať obsah s ich priateľmi a inými kontaktmi. Ide o:

  • plugin siete Facebook, ktorý spravuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
  • plugin služby Instagram, ktorý spravuje spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Tieto sociálne pluginy nespravujeme a Spoločnosť tak nezodpovedá za žiadne spracovanie osobných údajov uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto pluginov alebo webových stránok, na ktoré odkazujú, ani za ich funkčnosť alebo škody, ktoré môžu byť spôsobené.

13. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Spoločnosťou majú dotknuté osoby podľa GDPR alebo v medziach stanovených zákonom tieto práva: (i) právo na informácie o vykonávanom spracúvaní, (ii) právo na prístup k spracúvaným osobným údajom, (iii) právo na opravu alebo výmaz osobných údajov, (iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov, (vi) právo namietať proti spracúvaniu a (vii) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak dostaneme žiadosť v zmysle tohto článku, budeme žiadateľa informovať o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť až o dva mesiace. Spoločnosť nie je povinná žiadosti vyhovieť, napríklad ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje. V takýchto prípadoch môže Spoločnosť účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo prípadne odmietnuť vyhovieť žiadosti. V prípade odôvodnených pochybností o totožnosti žiadateľa je Spoločnosť oprávnená požiadať žiadateľa o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jeho totožnosti.

Okrem toho máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Takéto odvolanie nemá vplyv na už vykonané spracúvanie, a preto nemá vplyv na účinnosť a zákonnosť spracúvania osobných údajov vykonaného do času takéhoto odvolania.

14. Kontaktné údaje

Dotknuté osoby sa môžu na spoločnosť obrátiť so svojimi otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov alebo v prípade uplatnenia svojich práv uvedených v tomto vyhlásení e-mailom: [email protected] alebo na adrese Čakovec 33, Čakov 373 84.

15. Informácie o spracovaní osobných údajov pri prevádzke callcentra

Spoločnosť Ořechy a sušené plody s.r.o. so sídlom Čakovec 33, Čakov, PSČ: 373 84 zaznamenáva telefonickú komunikáciu medzi volajúcim a call centrom Správcu. Získané záznamy telefonickej komunikácie majú charakter osobných údajov volajúceho. Volajúci sa môže obrátiť na Prevádzkovateľa vo veci spracúvania jeho osobných údajov na e-mailovej adrese [email protected]

Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu záznamu telefonickej komunikácie a informácií poskytnutých volajúcim počas telefonického hovoru. Prevádzkovateľ vyhotovuje záznamy telefonickej komunikácie na účely uplatňovania alebo obhajoby právnych nárokov Prevádzkovateľa a zlepšovania kvality služieb na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Záznamy o telefonickej komunikácii uchováva Správca po dobu najviac 6 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa záznam hovoru automaticky vymaže. Záznamy telefonickej komunikácie sa neposkytujú tretím stranám.

Volajúci majú v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov viacero práv vrátane práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (podľa článku 15 GDPR), opravu alebo vymazanie (podľa článku 16 alebo článku 17 GDPR) alebo obmedzenie spracúvania (podľa článku 18 GDPR). Volajúci majú tiež právo namietať proti spracúvaniu (podľa článku 21 GDPR) a právo na prenosnosť údajov (podľa článku 20 GDPR).

Ak sa volajúci domnieva, že jeho osobné údaje sa spracúvajú v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na Správcu so žiadosťou o nápravu. Ak sa zistí, že žiadosť volajúceho je oprávnená, Správca bezodkladne odstráni závadný stav. Tým nie je dotknutá možnosť volajúceho podať sťažnosť priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov volajúcim je úplne dobrovoľné. Volajúci nemá žiadnu zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje.

Načítavam...

História

Tradícia od roku 1996

Expedícia

Rýchle doručenie v rámci SR

Doprava zdarma

Už od 19 €

Darček zdarma

Ku každej objednávke

Najobľúbenejšie produkty
Objavte naše najobľúbenejšie produkty

Máme pre vás to najlepšie, čo si najradšej kupujete. Prezrite si najobľúbenejšie produkty.

Prezrieť produkty
Dobierka
Prevodom
© 2024 Ochutnejorech.sk|Projekty EÚ
E-shop by ARGO22